همیار بیمه

به چند لبخند تازه در خانواده بیمه ابــــزار نیازمندیم !

مشخصات فردی

لطفا تمامی اطلاعات عددی را به صورت انگلیسی وارد کنید
لطفا تمامی اطلاعات عددی را به صورت انگلیسی وارد کنید
وضعیت تاهل(ضروری)

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی، به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی تکمیل گردد.
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام مرکز آموزشی
تاریخ اخذ مدرک
معدّل کتبی
 
(با استفاده از '+' انتهای سطر، می توانید ردیف جدید ایجاد کنید.) / لطفا تمامی اطلاعات عددی را به صورت انگلیسی وارد کنید

سوابق شغلی

سوابق شغلی، لطفا به ترتیب از آخرین شغل تکمیل گردد.
عنوان
سمت شغلی
چند سال
علت پایان همکاری
حقوق دریافتی
 
(با استفاده از '+' انتهای سطر، می توانید ردیف جدید ایجاد کنید.) / لطفا تمامی اطلاعات عددی را به صورت انگلیسی وارد کنید

با چه نرم افزار هایی آشنایی دارید

لطفا فیلد های زیر را تکمیل کنید
نام نرم افزار
میزان تسلط
 
(با استفاده از '+' انتهای سطر، می توانید ردیف جدید ایجاد کنید.)

مشخصات فردی دو نفر از آشنایان شما

1.

لطفا تمامی اطلاعات عددی را به صورت انگلیسی وارد کنید
لطفا تمامی اطلاعات عددی را به صورت انگلیسی وارد کنید

2.

لطفا تمامی اطلاعات عددی را به صورت انگلیسی وارد کنید
لطفا تمامی اطلاعات عددی را به صورت انگلیسی وارد کنید

شناخت بازار

میزان آشنایی شما با گروه نرم افزاری بیمه ابزار پیشگامان
0/5 (0 نظر)