نسخه ویژه

فروشندگان بیمه عمر

با استفاده از نرم افزار حسابداری بیمه، بیمه ابزار روابط مالی میان نمایندگی بیمه و بیمه گذارها اعم از بدهی بیمه گذار ها و معرف ها، اقساط بیمه نامه ها ، سررسید چکها، دفتر روزانه و انقضاء بیمه نامه ها و … قابل مدیریت می باشد.
شرکت های بیمه با استفاده از نرم افزار هایی همچون فناوران، پرتال بیمه ایران، سایبون، فناپ، سیب و … روابط مالی و بیمه ای بین شرکت و نمایندگی های بیمه و فروشندگان بیمه عمر را مدیریت و کنترل می نمایند، اما روابط مالی و نیازمندی های بین نمایندگی ها یا کارگزاری های بیمه و بیمه گذار ها در اینگونه از نرم افزار ها ثبت و کنترل نمی شود. لذا نرم افزار تخصصی مدیریت و حسابداری دفاتر بیمه، بیمه ابزار بمنظور رفع تمامی نیازمندی های نمایندگی ها و کارگزاری ها و فروشندگان بیمه عمر طراحی شده است.

نسخه پایه

ت900.000

⛔ حسابداری تخصصی بیمه

⛔ تولید فایل واگذاری چک

⛔ محاسبه کارمزد

⛔ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

⛔ گزارش مالیات و دارایی

⛔ گزارش عملکرد مالی ماهانه

⛔ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

⛔ محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

⛔ جستجوی اسناد مالی

⛔ تعریف سرگروه خرید

⛔ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

⛔ مغایرت گیری هوشمند بانکی

⛔ محاسبه پورسانت بازاریاب

⛔ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

⛔ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

⛔ صورت حساب بیمه گران

⛔ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

✅ امتیاز دهی به بیمه گزاران

✅ لیست سیاه مشتریان

⛔مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

⛔ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

⛔ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

⛔ تعریف کاربران با سطح دسترسی

⛔ کاربری تحت شبکه

⛔ نامه نگاری اداری

demo-attachment-419-Group-7592

نسخه جامع

ت1.900.000

✅ حسابداری تخصصی بیمه

✅ تولید فایل واگذاری چک

✅ محاسبه کارمزد

✅ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

✅ گزارش مالیات و دارایی

✅ گزارش عملکرد مالی ماهانه

✅ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

✅ محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

⛔ جستجوی اسناد مالی

⛔ تعریف سرگروه خرید

✅ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

⛔ مغایرت گیری هوشمند بانکی

✅ محاسبه پورسانت بازاریاب

⛔ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

⛔ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

✅ صورت حساب بیمه گران

⛔ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

✅ امتیاز دهی به بیمه گزاران

✅ لیست سیاه مشتریان

⛔مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

⛔ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

⛔ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

✅ تعریف کاربران با سطح دسترسی

⛔ کاربری تحت شبکه

✅ نامه نگاری اداری

 
demo-attachment-419-Group-7592

نسخه پیشرفته

ت2.900.000

✅ حسابداری تخصصی بیمه

✅ تولید فایل واگذاری چک

✅ محاسبه کارمزد

✅ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

✅ گزارش مالیات و دارایی

✅ گزارش عملکرد مالی ماهانه

✅ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

✅ محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

✅ جستجوی اسناد مالی

✅ تعریف سرگروه خرید

✅ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

✅ مغایرت گیری هوشمند بانکی

✅ محاسبه پورسانت بازاریاب

✅ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

✅ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

✅ صورت حساب بیمه گران

✅ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

✅ امتیاز دهی به بیمه گزاران

✅ لیست سیاه مشتریان

✅مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

✅ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

✅ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

✅ تعریف کاربران با سطح دسترسی

✅ کاربری تحت شبکه

✅ نامه نگاری اداری

demo-attachment-419-Group-7592