Slide سلام دوست گرامی

جهت ثبت درخواست همکاری خود، فرم زیر را با پاسخ صحیح

تکمیل فرمایید:
استخدام در بیمه ابزار
 • * مشخصات فردی

 • * سوابق تحصیلی

 • مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام مرکز آموزشیتاریخ اخذ مدرکمعدّل کتبی 
  (با استفاده از '+' انتهای سطر، می توانید ردیف جدید ایجاد کنید.)
 • * سوابق شغلی

 • عنوانسمت شغلیچند سالعلت پایان همکاری 
  (با استفاده از '+' انتهای سطر، می توانید ردیف جدید ایجاد کنید.)
 • مشخصات فردی دو نفر از آشنایان شما

 • 1.

 • 2.

 • * شناخت بازار